هه لبژاردنى دروست ئه نجامى دروست به ده ست ده خات باهه لبژاردنى پؤشاكه كانت #مؤدامؤل بيت Warzeke nwe la moda mall daste pekrd 053 318 71 15 📞07502282903📞📞0750 177 69 68  #suleymanİye bakhtiyari kon #duhok sheli #zaxo bedari  #musul Mushana  #suleymanİye #duhok #zaxo #musul . @karkuk mhafaza